boosopdelucht

boosopdelucht

DISCLAIMER

Het onderstaande is taaie kost maar desalniettemin noodzakelijk. Omwille van de duidelijkheid, zullen de volgende definities in deze Algemene Voorwaarden worden gebruikt.

Auteur Het woord Auteur verwijst naar de eigenaar van dit weblog.

Inhoud Het woord Inhoud verwijst naar alle woorden die door de Auteur zijn geplaatst op welk elektronisch gepubliceerd formaat dan ook. Deze disclaimer heeft betrekking op al het werk dat door de Auteur is gecreëerd en gepubliceerd via een elektronische wijze, zoals e-mail, weblogberichten of andere webpagina’s. Deze disclaimer valt hier ook onder.

Bezoeker Het woord Bezoeker verwijst naar om het even welk individu die de door de Auteur gecreëerde Inhoud bekijkt, distribueert, leest of ontvangt. Deze disclaimer is altijd van toepassing, ook als de Bezoeker de Inhoud zonder opzet heeft bekeken.

Weblog Het woord Weblog verwijst naar alle internetpagina’s onder het domein boosopdelucht.nl. Ook indien er geen link naar deze disclaimer is geplaatst.

User-content In deze disclaimer beoogt het begrip user-content informatie en verdere content, die aan Auteur wordt overgedragen of aan Auteur kan worden overgedragen, of die door een Bezoeker via dit weblog of daaraan verbonden middelen kan worden ingegeven, onder andere, met insluiting van beeldmateriaal, video’s, geluidsmateriaal, documenten, informatie over natuurlijke of andere personen, mededelingen, e-mail- en andere boodschappen, tekst, meningsuitingen of andere informatie.

Inhoud
Dit weblog geeft de persoonlijke visie en mening van de Auteur weer. Informatie en/of adviezen die op dit weblog beschikbaar zijn gesteld zijn volkomen vrijblijvend van aard. Er kunnen geen rechten aan worden ontleend. Opvolging van adviezen en/of handelingen naar aanleiding van de alhier beschikbaar gestelde informatie geschiedt geheel en al voor de eigen verantwoording van de lezer en/of bezoeker van dit weblog. De Auteur geeft geen garanties betreffende de juistheid of geldigheid van de Inhoud. De Auteur geeft geen garanties betreffende de geschiktheid van de Inhoud voor welk doel dan ook.

De Inhoud van andere websites die door middel van links op dit weblog te bezoeken zijn, zijn geheel en al ter verantwoording van de maker(s) van desbetreffende website(s). Een alhier geplaatste link betekend niet automatisch dat de Auteur van dit weblog achter de Inhoud, opzet, visie, levensovertuiging, etc. van de respectievelijke website staat.

De Inhoud heeft geen impliciete of expliciete bedoeling van de Auteur. Het is belangrijk te onthouden dat de Inhoud door de Auteur is bedoeld als een of meerdere van de volgende punten:

De Inhoud kan niet louter aan de Auteur worden toegeschreven omdat eenvoudigweg de Auteur wordt genoemd of omdat er een referentie wordt gegeven aan deze disclaimer. Ondubbelzinnig bewijs van authenticiteit van de Inhoud zou moeten worden verkregen alvorens te veronderstellen dat de Auteur met het creëren van de Inhoud te maken heeft gehad.

De Auteur wenst niet te worden gecontacteerd door massamailing, opname in mailinglijsten of op een andere wijze met niet-persoonlijke communicatie met of zonder relatie tot de Inhoud te worden benaderd.

Alle ongevraagde commerciële e-mail die wordt verstuurd naar de Auteur naar aanleiding van de Inhoud zal worden gemeld bij de betreffende service provider en/of de betreffende instanties. Directe communicatie met de Auteur is toegestaan, mits uitgevoerd middels de op het weblog aangeboden manieren en in het bericht de volledige naam, het e-mailadres en adres is vermeld en de Inhoud niet als massamarketing kan worden gekenmerkt.

De Auteur kan onder geen enkele omstandigheid aansprakelijk worden gesteld voor door de Bezoeker geplaatste informatie waaronder, maar niet beperkt tot, e-mailadressen, webadressen of (deep)links van de Bezoeker op het weblog. De uitlatingen vertolken niet de mening van de Auteur.

Wanneer de Bezoeker het weblog bezoekt gaat deze ermee akkoord informatie te verzenden naar boosopdelucht.nl. Deze informatie wordt slechts gebruikt voor statistische doeleinden. De Auteur zal nimmer e-mailadressen van Bezoekers gebruiken voor massamailings of marketing doeleinden zonder voorafgaande toestemming. Wanneer een Bezoeker een bericht achterlaat op dit weblog kan, indien daarvoor aanleiding is, een persoonlijke e-mail van de Auteur volgen.

Auteursrecht
De Auteur heeft niet de bedoeling om enig auteursrechtelijk beschermd materiaal te gebruiken voor publicatie. Om het risico te minimaliseren dat er inbreuk wordt gepleegd op enig auteursrecht van de door de Auteur op dit weblog opgenomen bestanden, filmclips of ander materiaal, zijn de volgende maatregelen genomen.

Er is voor het plaatsen van een aantal bestanden toestemming gevraagd en verkregen bij de door de Auteur bekende copyright houders;

Een aantal bestanden mogen zonder enige (rand)voorwaarden op internetsites geplaatst worden, voor een aantal is geen copyright informatie gevonden of is door het algemeen gebruik op het internet deze informatie niet (meer) te achterhalen;

Een aantal bestanden mogen onder speciale voorwaarden worden gebruikt met in acht name van een aantal randvoorwaarden. Aan deze randvoorwaarden wordt, voor zover door de Auteur kan worden beoordeeld, door dit weblog voldaan;

Vermeldingen van bijvoorbeeld credithouders, merknamen, of verwijzingen naar websites blijven ongewijzigd.

Wanneer blijkt dat ondanks deze maatregelen toch auteursrechtelijk materiaal is opgenomen, verzoeken wij de eigenaar van deze rechten contact met de Auteur op te nemen. Er zullen dan stappen volgen om het materiaal te verwijderen.

User-content
Met de upload van User-content naar het weblog of de overdracht of het ter beschikking stellen van User-content aan respectievelijk voor andere Bezoekers of Auteur of aan Auteur verbonden ondernemingen overeenkomstig, of op grond van, een gebruikmaking van sites, voorzieningen of van websitecontent of om andere redenen, verstrekt de Bezoeker de Auteur een onbeperkt, kosteloos, onherroepelijk en eenvoudig recht om zo’n licentie (met insluiting van commerciële gebruikmaking) voor het gebruiken, kopiëren, verstekken van sublicenties, vermenigvuldigen, wijzigen, aanpassen, publiceren, vertalen, in het openbaar vertonen, en distribueren van User-content of voor de vervaardiging van gededuceerd werk van User-content (of van delen daarvan) en overname daarvan (geheel of gedeeltelijk) in ieder vorm, in ieder medium of met ieder technologie, die nu bekend is of in toekomst ontwikkeld gaat worden. Bovendien verzekert de Bezoeker dat hij over rechten beschikt, die voor de toebedeling van zo’n licentie vereist zijn, en dat hij afstand heeft genomen van zgn. ‘morele rechten’ (recht om de veranderde versie van een werk te verbieden) aan elk soort van User-content. De volledige User-content geldt als niet-vertrouwelijk en Auteur is niet verplicht tot vertrouwelijkheid over User-content van welke aard dan ook.

Auteur verbiedt de upload van content, die muziek, software, beelden (staande en bewegende beelden), literair en artistiek werk of ander materiaal bevat, door normen ter bescherming van intellectueel eigendom beschermd (of inbreuk kan maken op normen met betrekking tot intellectueel eigendom van anderen), voor zover de user niet de eigenaar van deze exclusieve rechten is of deze controleert of de vereiste goedkeuring verkregen heeft (de user verzekert dat in het geval hij zulke content gaat uploaden). Auteur verbiedt de upload van daadwerkelijk of vermeend auteursrechtelijk beschermd materiaal, waarvan gebruik niet is toegestaan, of van vervalst materiaal.

Over deze disclaimer
De wetgeving rond internet ontwikkelingen en toepassingen is nog continu in beweging, waardoor het niet altijd duidelijk is wat is toegestaan en er ruimte blijft voor eigen interpretatie. Het kan dus voorkomen dat, ondanks de zorgvuldigheid en oprechte bedoelingen, een copyrighthouder toch meent dat zijn/haar belangen worden geschaad. In voorkomend geval verzoek ik u om contact met mij op te nemen via de door dit weblog geboden mogelijkheden. Indien het bezwaar redelijk en/of begrijpelijk is zal het betreffende materiaal worden verwijderd van het weblog.

De Inhoud van deze disclaimer blijft onverminderd van kracht ongeacht spellingsfouten en/of fouten in de grammatica. Wanneer de in deze disclaimer gestelde zaken voor meerdere interpretaties vatbaar zijn, dan is de interpretatie die als doel heeft om de Auteur van dit weblog te vrijwaren van welke rechtsvervolging dan ook de enige juiste.

Aan deze disclaimer kunnen door derden (anders dan de Auteur van deze Website) geen rechten worden ontleend. De Auteur behoudt ten alle tijden zich het recht voor deze disclaimer te wijzigen naar eigen inzicht. Eventuele wijzigingen zullen op deze pagina worden gepubliceerd en zijn met onmiddellijke ingang en terugwerkend van kracht.

Deze disclaimer is onderworpen aan de wetten van Nederland. Geen andere wetten, voorschriften, geloofsovertuigingen of andere zienswijzen mogen aan deze disclaimer worden toegeschreven.

footer line


home | reageer@boosopdelucht.nl | RSS-blogs | inlog | sitemap | google analytics | disclaimer
Deze weblog wordt bijeengehouden door WordPress 2.8.4. Sohosted dient als gastheer.
© 2019 boosopdelucht.nl